Общи условия за ползване

DelTrend.BG е платформа за публикуване на различен по вид обяви в шест главни категории и реклами, която се използва от Потребителите с цел популяризиране, реализиране на продажби или намиране на бизнес.

Може да се запознаете с настоящите Общи условия, тъй като достъпът до уебсайта изисква съгласие, че сте запознати и приемате долупосочените условия.

 • Условията за ползване на платформата, включително правилата за регистрация, публикуването на обяви в главните категории – каталог [ места/бизнеси ], обяви,  автомобили, недвижими имоти, работа и събития, и закупуване на платени услуги, тяхното използване и въпроси, свързани с процеса на плащане и помощ при възникнали проблеми с управлението на профила в платформата или съдействие, са посочени в ОУ. Всеки,  регистриран или нерегистриран потребител, който използва платформата се съгласява, че се е запознал със съдържанието.
 • Нерегистрираните потребители могат да използват платформата и нейните функционалности, но с ограничени функции и лимити, при положение че спазват правилата, посочени в настоящите Общи условия, като спазват закона и принципите на добросъвестност.
 • Регистрираните потребители се задължават да използват платформата в съответствие с настоящите ОУ, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги към нея, публикувани на съответните страници в сайта, и действащото българско законодателство.
 • Вие, като потребител, се задължавате да предоставяте верни, пълни и актуални данни при регистрация и да ги поддържате такива. При неверни, неактуални или неточни данни се задължавате незабавно да ги коригирате и нямате право да ползвате платформата и нейните функционалности преди това.
 • DelTrend.BG не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между ползващите платформата. Вие приемате, че DelTrend.BG не гарантира и не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения. В случай че считате, че потребител не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи. Ползването на услугата е на Ваш собствен риск и отговорност.
 • Услугите за преглеждане на съдържанието на платформата и допълнителната информация към нея, създаването и поддръжка на профила и публикуване на обяви, в главните директории, в рамките на безплатните лимити се предоставят безплатно. Другите услуги се предоставят срещу заплащане.
 • DelTrend.BG не е страна по сделките, няма контрол върху нито един елемент от сделките и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с осъществените чрез платформата сделки и комуникации.
 • Потребителите, които комуникират с други такива чрез чат системата на платформата, потвърждават, че са информирани, че тези разговори не са лични и че тяхното съдържание може да бъде достъпно и обработвано от DelTrend.BG при необходимост. С използването на платформата потвърждавате, че DelTrend.BG има право да преглежда и/или анализира съдържанието на разговорите, проведени чрез чат системата на платформата, с цел да се повиши безопасното й ползване и безопасността на нейните потребители.
 • DelTrend.BG си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.
 • Настоящите Общи условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат публикувани тук.
 • За достъп до пълния набор от функционалности на платформата, нерегестрираният потребител трябва да си създаде профил и да използва DelTrend.BG като регистриран потребител. Профилът дава възможност да се използва със следните функционалности:

  * публикуване и управление на наличните в профила типове обяви
  * пълна статистика с подробна информация относно взаимодействието на потребителите с обявите в профила за определен интервал от време
  * изпращане и получаване на съобщения до и от други потребители
  * заплащане на различен вид промо услуги и пакети, описани в Реклама и Услуги в Моят профил

 • Потребителят може да бъде единствено физическо лице с пълна дееспособност, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект. В случай на юридически лица и организационна единица без правосубектност с призната правоспособност от закона, само лице, упълномощено да действа в това отношение от името на тези субекти, може да създаде профил от тяхно име и да извършва каквито и да било дейности на уебсайта от тяхна страна.

 • DelTrend.BG обработва лични данни на потребители, лица, действащи от името на потребители, и на нерегестрирани потребители ползващи платформата.
 • Платформата предлага два различни по вид потребителски профила:
  * Частен профил – Използването на * Частен профил * е за потребители, които не са регистрирани като ЮЛ и не осъществяват търговска дейност. С този профил, регистрираният, може да продава стока като физическо лице. Трябва да имате предвид, че продажбата на стоки, закупени с цел последващата им продажба и реализирането на печалба, представлява търговска дейност, доходът от която подлежи на облагане. Възможно е продажбите да са извършени от лица, които не са търговци* по смисъла на Търговския закон. Освободени от облагане са доходите от продажбата на лични вещи – вещи, които са закупени за лично ползване, а не с цел да бъдат препродадени или да бъдат използвани в производството на други вещи, предназначени за продажба и реализиране на печалба. Подаването на данъчна декларация от физическите лица за приходите от продажбата на такива вещи не е задължително
  * Бизнес профил – Използването на * Бизнес профил * е за потребители, които са регистрирани като ЮЛ и осъществяват търговска дейност. С този профил, регистрираният, може да продава стока като юридическо лице. Юридическите лица са абстрактни субекти на правото, имащи всички необходими характеристики и атрибути, за да участват самостоятелно в гражданския обмен, но като носители на права и задължения, различни от тези на физическите лица. Юридическо лице е лице, което е съставено от групи или организации от хора, и че е признат за унитарен орган с капацитет да упражнява права и договорни задължения. Според закона юридическите лица имат собствена правосубектност, което означава, че те са квалифицирани да действат като субект на правото: придобиват имущество, договорни задължения, предприемат действия пред съдия. Юридическите лица се характеризират с местоживеене, име, капацитет и активи. Те са юридически лица, например сдружения, корпорации, общества и фондации.
 • Вие поемате пълната отговорност за публикуваните от Вас обяви и информацията към тях в платформата, като се задължавате те да бъдат точни, верни, пълни и да не бъдат с подвеждащ характер.

 • Обява, публикувана от регистриран потребител в платформата, е достъпна за всяко лице, с достъп до нея, което използва услугите на платформата. Заедно с обявата е налична и контактната форма, която позволява на потребителите да се свържат с регистрирания потребител, публикувал обявата, и да му изпратят съобщение. В зависимост от избора на потребителя, телефонният му номер в обявата може да бъде достъпен и видим от всички, тоест да е с публичен достъп. Потребителят се задължава да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

 • Вие се задължавате да не публикувате съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

 • В момента на публикуване на обявата, потребителят предоставя на DelTrend.BG неизключително, териториално неограничено и безвъзмездно разрешение за записване, възпроизвеждане и разпространение на цялата или част от обявата с цел нейното показване в платформата, както и на партньорите на DelTrend.BG, чрез които се извършва разпространението на сайта, а също така и навсякъде чрез Интернет, включително търсачки [ като Google ], социални мрежи [ като Facebook, Instagram и TikTok ]. Предоставянето на разрешението е необходимо за ползването на пълния набор от функционалности на платформата. DelTrend.BG в качеството си на Администратор на платформата има право да използва публикуваните от потребителите обяви и съдържание на сайта за целите на провеждане на организираните от DelTrend.BG маркетинг и/или рекламни активности, както и всякакъв друг вид кампании за представяне и популяризиране дейността на DelTrend.BG. С публикуването на обява потребителите се съгласяват тази обява и нейното съдържание да бъдат ползвани изцяло или отчасти, самостоятелно или заедно с други обяви, в маркетинг и/или рекламни активности и кампании за представяне и популяризиране дейността на DelTrend.BG. Поради специфичното естество на Интернет, DelTrend.BG не разполага с пълен контрол върху разпространението на съдържание, публикувано или предадено чрез функционалностите на сайта на други потребители и не поема отговорност в това отношение за действията на трети лица, включително в случай на копиране и разпространение на съобщения от такива лица в уебсайтове и портали, които не са свързани с платформата.


 • Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в сайта или изпращате на други лица посредством сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за DelTrend.BG.

 • DelTrend.BG запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите ОУ или на публикуваните в сайта допълнителни условия и напътствия.

 • DelTrend.BG си запазва правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услуга: (*) при нелоялно поведение от страна на потребител (напр. публикуване на неверни или подвеждащи обяви; препращане към конкурентни сайтове и др. под.); (**) при установяване на извършване на аналогични на извършваните чрез настоящия Сайт дейности; (***) при подозрения за нарушаване на тези Условия или на закона.

 • Съдържанието на всяка обява следва да отговаря долупосочените изисквания, да бъде вярно, недвусмислено и разбираемо и да отговаря на техническите изисквания, посочени от DelTrend.BG. Потребителят е свободен да определи съдържанието на обявата, като при определянето му спазва закона и следните изисквания:

  *** Обяви, Автомобили и Недвижими имоти ***
  1 – Обявата да бъде написана на български език и да не съдържа думи, които се считат за вулгарни или обидни. Обявата може да бъде допълнително подготвена на чужд език
  2 – Потребителят трябва да избере една подходяща за предмета на обявата категория и подкатегория, към които обявата да бъде причислена; Потребителят трябва да публикува артикули/продукти/стоки от различни подкатегории в отделни Обяви
  3 – Потребителят трябва да посочи цялата цена в български лева (като посочи размера на ДДС, ако е приложимо)
  4 – Потребителят трябва да посочи състоянието на артикула/продукта/стоката (Ново или Използвано), като има право на избор да посочи дали текущата обява се намира в Промоция или Бартер.
  5 – Съдържанието на обявата следва да съдържа ясно, точно и пълно описание на артикула/продукта/стоката, включително достоверна и неподвеждаща информация за неговите характеристики. Не се допуска да се посочват марки и модели на артикули/сок/продукти/услуги, които не се предлагат в обявата. Забранено е да се препраща за предоставяне на такава информация извън платформата

  *** Каталог и Работа ***
  – 1 – Обявата да бъде написана на български език и да не съдържа думи, които се считат за вулгарни или обидни. Обявата може да бъде допълнително подготвена на чужд език
  – 2 – Потребителят трябва да избере една подходяща за предмета на обявата категория и подкатегория[ ако има приложима ], към които обявата да бъде причислена
  – 3 – Потребителят трябва да попълни задължените полета при добавяне на обявата
  – 4 – Съдържанието на обявата следва да съдържа ясно, точно и пълно описание при необхдомист, както и достоверна, и неподвеждаща информация

  *** Събития ***
  – 1 – Обявата да бъде написана на български език и да не съдържа думи, които се считат за вулгарни или обидни. Обявата може да бъде допълнително подготвена на чужд език
  – 2 – Потребителят трябва да избере една подходяща за предмета на обявата категория и подкатегория, към които обявата да бъде причислена
  – 3 – Потребителят трябва да попълни задължените полета при добавяне на обявата
  – 4 – Съдържанието на обявата следва да съдържа ясно, точно и пълно описание.
  5 – Потребителя да посочи дата, място и период в който ще се осъществи събитието

 • НАПЪЛНО ЗАБРАНЕНО Е публикуването на обяви със следното съдържание –
  * Незаконно съдържание – незаконно, популяризира незаконна дейност или нарушава законовите права на други лица
  * Злоупотреба с интелектуална собственост – Нарушава авторското право
  * Опасно или обидно съдържание – Насажда омраза срещу човек или група, популяризира дискриминация спрямо тях или ги обижда въз основа на тяхната раса, етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране.
  * Жестокост към животните – Популяризира жестокост или неоснователно насилие над животни ; Популяризира продажбата на продукти, получени от застрашени или изчезващи видове
  * Подвеждащо съдържание – представя по подвеждащ или неправилен начин или крие информация относно издателя, създателя на съдържанието, целта на съдържанието или самото съдържание
  * Измамни практики – Убеждаване на потребители да взаимодействат със съдържание под фалшив или неясен претекст ; Опити за кражба на лична информация или подмамване на потребители да разкриват лична информация ; Популяризира съдържание, продукти или услуги чрез фалшиви, непочтени или измамни твърдения ; Съгласуване с други сайтове или профили, както и скриване или подвеждащо представяне на самоличността Ви или други съществени подробности за Вас, когато съдържанието Ви е свързано с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение ;
  * Допускане на непочтено поведение 
  * Съдържание с явен сексуален характер – Включва текст, изображения, аудиозаписи, видеоклипове или игри с детайлно показани сексуални действи ; Включва насилствени сексуални теми, независимо дали симулирани, или реални
  * Сексуални актове срещу заплащане –  популяризиране на сексуален акт срещу заплащане
 • При желание за популяризиране на обява или сайт, от страна на потребителя, могат да бъдат използвани два вида платени услуги, под формата на SMS или Онлайн плащане, за промотиране чрез обновяване на обява, Промо* обява и Тренди^^ обява, като Промо* и Тренди^^ обявите ще бъдат видими и на заглавната страница на платформата в съответните и директории.* Промо* обява – със среден приоритет на позициониране и специалена икона в горен десен ъгъл в жълт цвят. Тя ще бъде видима над нормалните обяви в съответната й подкатегория
  * Тренди^^ обява – с висок приоритет на позициониране и отличителна гранична линия. Тя ще бъде видима над Промо* и нормалните обяви в съответната й подкатегория

 • Потребителят може да използва всяка горепосочените услуги след публикуване на обявата.

 • Услугите и функционалностите им се отнасят за една обява, т.е. не е възможно със закупуване на една услуга да се рекламират няколко обяви [ 1 пакет = 1 обява ]. Само при закупуване на „Промо* пакет за всички активни обяви“ е възможно рекламиране на повече от една обява с един пакет.

 • DelTrend.BG не носи отговорност за ефективността на предлаганите услуги.

 • Промотирането не удължава срока на показване на обявата. Времето на активност зависи от налияния Пакет за обяви, който притежавате.

 • Предоставянето на платената услуга започва не по-рано от момента, в който плащането за тази платена услуга е изцяло преведено, получено по сметката на DelTrend.BG и потвърдено от админстраторите.

 • Използването на наличните методи за плащане [ SMS / Онлайн ] се осъществява чрез трети страни доставчици/платформи за плащане на съответната платежна услуга [ с изключение на Банков превод ]. DelTrend.BG не е страна в тези отношения и не може да се намесва в съдържанието или изпълнението им. В случай на възникнал проблем с процеса на плащане на Промо услуга чрез доставчика и/или сумата не е постъпила в DelTrend.BG, потребителят трябва да се свърже със съответния доставчик на платежна услуга, за да изясни съмненията си или да подаде жалба. По изключение и в рамките на техническите и организационните възможности, DelTrend.BG може да помогне на потребителя да изясни проблема. DelTrend.BG не поема отговорност за процеса на плащане предоставян от външен доставчик.

 • Имате право да оспорите направено плащане към DelTrend.BG само и единствено, ако е спазена поне една от посочените точки:
  * дублиране на вече направено плащане за същата услуга (двойно таксуване)
  * сумата на транзакцията се различава от сумата, за която е оторизирано плащане (надтаксуване)
  * извършено е плащане за услуга, която не е изпълнена
  Ако е спазена една от горепосочените точки DelTrend.BG ще възстанови цялата или част от сумата взависимост от създалата се ситуация.

 • В случай на предсрочно прекратяване и деактивиране/изтриване на обява, премахната от потребителя или в случай, когато стоката е била продадена [ при директория „Обяви“ ]  или Потребителят е променил предмета на обявата по начин, който показва, че се отнася за нещо различно от първоначалния й вид, цената, начислена за публикуването на съответната обява и свързаните с нея платени услуги за неизползвания период, няма да бъдат върнати.

 • Обяви, които не отговарят на Общите условия и са с незаконен характер ще бъдат премахнати и платените по тях услуги няма да бъдат върнати.

 • Възстановяване на сума по направена поръчка с онлайн разплащане или SMS услуга не е възможно, поради характера на предлаганите от платформата услуги свързани с популяризирането на обява, сайт или бизнес.

Платформата DelTrend.BG не носи отговорност при възникнали спорове между потребителите вследствие на неточна или непълна информация.

Платформата предлага различни категории в които се предоставят различен тип информация. Избягвайте да предоставяте информация, която не е необходима. Имайте предвид, че в интернет пространството единствените, които могат да Ви защитят, сте самите Вие.

Платформата осигурява канал с който да извършвате различни дейности одобрени от Закона на Република България, но не носи отговорност за възникнали бъдещи спорове [OPC]

При съмнения, че даден потребител извършва дейност, която е забранена в Общите условия, то трябва да ни съобщите възможно най-бързо, за да може достъпа до платформата да му бъде прекратен.